Partners

Founding Partners

cgt_white_cellgene-250x83

Fraunhofer_White 250x68

ge_monogram_white_100x100

Invetech-white-logo 250x45

marken_logo_white-250x77

medcision-logo-white-250x55

miltenyi_white-200x155

TFS_logo_white 250x54

Trakcel whiteout 250x68


CMO Partner

Lonza logo 250x55

masthercell_white-250x50

PCT_Logo_White 250x98


Agenda Partners

Aglaris logo_BW 250x158

!eralogo2_whiteout 250x82


MERCK_LOGO_White 250x39

optima_pharma_white 250x76

Saint-Gobain_white 250x73

Scinus logo- Whiteout 250x60

 


Experience Partner

Brooks_Logo_White 250x68

freseniuskabi_white-250x108